Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział gospodarstwa rolnego

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz zgruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami iinwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi zprowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jeżeli gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności, również może podlegać, na żądanie współwłaścicieli, podziałowi. Jest to jednak przypadek szczególny, dla którego ustawa przewiduje dodatkowe wymogi.

Zniesienie współwłasności gospodarstwa, poprzez jego podział między współwłaścicieli, nie może być sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Ta kwestia oceniana jest przez biegłego z zakresu rolnictwa. Gdy zaistnieje owa przesłanka negatywna sąd przyznaje gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. Gdy powyższe warunki spełnia więcej niż jeden współwłaściciel lub nie spełnia ich żaden z nich, sąd przyzna gospodarstwo temu, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. Istnieje możliwość zniesienia współwłasności poprzez sprzedaż gospodarstwa rolnego. Sąd zarządza sprzedaż na wniosek wszystkich właścicieli lub gdy żaden z nich nie wyrazi zgody na przyznanie mu gospodarstwa.

Współwłaścicielom przysługują spłaty z gospodarstwa rolnego, które ustalane są stosownie do ich zgodnego porozumienia. Gdy nie dojdzie do porozumienia, sąd może obniżyć spłaty.

Współwłaściciel, który otrzymał gospodarstwo i zbył przed upływem pięciu lat wchodzące w jego skład nieruchomości rolne, ma obowiązek wydać uzyskane korzyści pozostałym współwłaścicielom, którym przypadły spłaty niższe od należnych. Zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku, w którym celem zbycia nieruchomości było zapewnienie racjonalnego prowadzenia gospodarstwa.

Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, a do chwili zniesienia współwłasności zamieszkiwali je, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania. Jednakże uprawnienie to ograniczone jest w czasie, może to trwać nie dłużej niż 5 lat. Gdyby współwłaściciel był małoletni termin biegnie od ukończenia przez niego 18 roku życia. Ograniczenie terminem nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com