Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Majątek osobisty

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyodrębnia majątek osobisty każdego z małżonków. Powstaje on z chwilą zawarcia małżeństwa, równolegle do majątku wspólnego. Należą do niego wszystkie przedmioty, które nie są objęte wspólnością ustawową. Kodeks precyzyjnie określa składniki majątku osobistego. Są to:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, o ile spadkodawca lub darczyńca nie postanowił inaczej,
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej innym przepisom, są to w szczególności prawa które przysługują wspólnikom spółki cywilnej,
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, mogą to być ubrania, sprzęt sportowy lub medyczny
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie obejmuje to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu: całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej,
  • przedmioty majątkowe uzyskane za osobiste osiągnięcia małżonka
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowegopomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com