Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Nakłady na majątek wspólny

W małżeństwie istnieją równolegle 3 majątki: majątek wspólny oraz dwa odrębne majątki osobiste małżonków. Małżonek, który poczyni wydatki na majątek wspólny ze swojego majątku osobistego, zgodnie z art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, może żądać ich zwrotu. Nie można żądać zwrotu nakładów i wydatków zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba, że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Rozliczenia i zwrotu owych nakładów dokonuje się w dopiero momencie podziału majątku wspólnego, a więc po ustaniu wspólności majątkowej, co z kolei może wynikać z rozwodu czy zawiązania umowy o rozdzielczości majątku, tak zwanej intercyzy. O wcześniejszym zwrocie może zadecydować jedynie sąd w przypadku, gdy wymaga tego dobro rodziny. Jednakże, gdy taka przesłanka nie zachodzi sąd, na wniosek zainteresowanego, ustala wysokość poniesionych nakładów dopiero przy podziale majątku wspólnego. We wniosku niezbędne jest dokładne określenie zgłaszanego roszczenia.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com