Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Masa spadkowa

Pojęcie masy spadkowej nie zostało zdefiniowane wprost w Kodeksie cywilnym. Jednakże z przepisów zawartych w księdze 4, zatytułowanej jako „Spadki” wynika, iż masa spadkowa to suma praw i obowiązków jakie przysługiwały spadkodawcy w momencie jego śmierci. Warto jednak podkreślić kryteria, które owe prawa i obowiązki muszą spełniać, aby mogły znaleźć się w masie spadkowej. Przede wszystkim muszą mieć one charakter cywilnoprawny – to oznacza, że nie mogą wynikać ze stosunków administracyjnoprawnych, karnoprawnych czy prawnofinansowych. Ponadto muszą mieć charakter majątkowy, a także nie mogą być ściśle związane z osobą spadkodawcy. W związku z tym do owego zbioru nie wliczają się, między innymi, prawa i obowiązki zmarłego takie jak: obowiązek alimentacyjny, uprawnienie do alimentacji, autorskie prawa osobiste, służebności osobiste, roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią również, iż do masy spadkowej nie wchodzą prawa, które w momencie śmierci spadkodawcy przechodzą na ściśle oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami. Mogą to być pieniądze z rachunków bankowych, które po śmierci spadkodawcy mają zostać przekazane osobom spoza grona spadkobierców.

Tak ukształtowana masa spadkowa podlega dziedziczeniu ustawowemu lub testamentowemu.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com