Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Sprzedaż majątku wspólnego lub spadku na licytacji

Jeżeli nie dojdzie pomiędzy stronami do porozumienia w zakresie sposobu podziału poszczególnych składników majątku wspólnego lub spadku wtedy dana rzecz (której nie da się podzielić), może być przyznana stosownie do okoliczności jednej ze stron z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do stron sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach stron oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

Sama sprzedaż danej rzeczy jest dokonywana przez komornika zazwyczaj w drodze licytacji. Trzeba pamiętać, że taki sposób podziału majątku może spowodować jego zbycie poniżej wartości rynkowej. Pierwsza licytacja rozpoczyna się bowiem od ¾ ceny podanej przez biegłego, a druga od 2/3 ceny.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com