Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział pieniędzy na rachunku bankowym

Należy pamiętać, że przy obowiązywaniu ustroju wspólności majątkowej pieniądze zgromadzone na rachunku jednego tylko małżonka są wspólne nawet jeśli rachunek został założony na nazwisko tylko jednego z małżonków. Dlatego zawsze podlegają one podziałowi. Oczywiście w praktyce bez orzeczenia sądu bank nie wypłaci żadnych pieniędzy stronie, która nie ma umowy z bankiem.

Co do zasady spadkobiercy mogą się podzielić pieniędzmi pozostałymi na rachunku spadkodawcy w dowolny sposób. W praktyce jednak banki jeszcze zanim zapadnie orzeczenie o podziale majątku wspólnego, bądź zostanie zawarta umowa o podziale majątku wypłacają pieniądze spadkobiercom na podstawie tylko postanowienia o stwierdzeniu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Banki wypłacają środki poszczególnym spadkobiercom w częściach jakie są zapisane w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczeniu dziedziczenia. Może przy tym dojść do nieprawidłowości, bo po pierwsze takie wypłaty są dokonywane bez uzyskania zgody wszystkich spadkobierców, a po drugie banki nie biorą pod uwagę, że środki zgromadzone na rachunku mogły stanowić majątek wspólny. Wtedy spadkobiercom przypadka tylko połowa środków na rachunku do podziału.

Ponadto prawo bankowe przewiduje pokrycie ze środków zgromadzonych na rachunku kosztów pogrzebu. W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunkówkwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Kwota wypłacona na koszty pogrzebu nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku

Warto też pamiętać, że spadkodawca mógł przed śmiercią wyłączyć część środków zgromadzonych ze spadku i wtedy nie podlegają one podziałowi. . Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).2. Kwota wypłaty, o której mowa, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Przy ustalaniu składu spadku warto pamiętać, że Bank jest obowiązany udzielić osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku zbiorczej informacji o:

  1. rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
  2. umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3 Prawa bankowego;
  3. rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
  4. umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.).

W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com