Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Sprzedaż całego majątku

Należy pamiętać, że majątek wspólny czy też spadek nie musi być dzielony. Może on być zbyty w całości lub części przez działające łącznie strony. Mogą one też, działając w porozumieniu, zbyć poszczególne składniki majątku.

 1. Zbycie całego spadku

  Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.

  Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku.

  Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Zbywca spadku zobowiązany jest do wydania tego, co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zostało uzyskane w zamian tych przedmiotów albo jako naprawienie szkody, a jeżeli zbycie spadku było odpłatne, także do wyrównania ubytku wartości powstałego przez zużycie lub rozporządzenie nieodpłatne przedmiotami należącymi do spadku. Zbywca może żądać od nabywcy zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na spadek.

  Nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych.. W razie zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

  Korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku, jak również niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na nabywcę z chwilą zawarcia umowy o zbycie spadku, chyba że umówiono się inaczej.

 2. Zbycie udziału składniku masy spadkowej

  Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Oczywiście spadkobiercy działający wspólnie mogą dokonać zbycia również poszczególnych składników masy spadkowej

 3. zaświadczenie z US

  Należy pamiętać, że do dokonania przed notariuszem czynności dotyczącej spadku potrzebne jest przedstawienie zaświadczenie z urzędu skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadku i darowizn. Bez takiego zaświadczenia notariusz nie sporządzi żadnej umowy.

 4. Sprzedaż majątku wspólnego

  Na mocy art. 46 krio do zbycia majątku wspólnego stosuje się zasady dotyczące spadku (nie dotyczy to oczywiście obowiązku przedstawienia zaświadczenia z US).

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com