Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego jeżeli jeden z małżonków założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy podziale majątku wspólnego podziałowi podlega wierzytelność o zwrot nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość nakładu ustala się według ceny rynkowej tego udziału. Przy obliczaniu wartości udziału spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r. III CZP 9/08). Trzeba też pamiętać, że Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

W przypadku śmierci wspólnika dział spadku obejmuje przypadające mu udziały w spółce z ograniczą odpowiedzialnością. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com